REGULAMIN WARSZTATÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WARSZTATÓW W PRACOWNI CARAMEL

Udział w naszych warsztatach mogą wziąć tylko Uczestnicy, którzy zapoznali się z poniższym regulaminem.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warsztaty organizowane są w pracowni firmy CARAMEL Warsztaty i Eventy Artystyczne, przy ul. Polnej 5/1A, 05-800 Pruszków.

2. Organizatorem warsztatów jest firma CARAMEL Warsztaty i Eventy Artystyczne, a prowadzącymi warsztaty są zatrudnieni przez nią Instruktorzy.

3. Warsztaty odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez Organizatora. Terminy i godziny warsztatów zamieszczane są na stronie internetowej Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem. Z reguły jest to 14 dni. W wyjątkowych sytuacjach, np. dodatkowych terminach warsztatów – 7 dni.

4. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@caramel.com.pl oraz opłacenie warsztatów w całości. Zgłoszenie powinno być wysłane nie później niż 5 (słownie: pięć) dni przed planowanym terminem warsztatów, a wpłata dokonana najpóźniej na 3 (słownie: 3) dni przed planowanym terminem warsztatów. Wpłaty dokonywane na 2 (słownie: dwa) dni przed terminem warsztatów lub krótszym – nie gwarantują uczestnictwa w warsztatach.

5. Wpłat za warsztaty dokonywać można:

a) przelewem na konto bankowe Organizatora: CARAMEL Warsztaty i Eventy Artystyczne, ul. Leśna 5, 05-805 Kanie w Idea Banku nr 94 1950 0001 2006 2153 3710 0002. W tytule przelewu należy wpisać nazwę warsztatów i ich termin oraz imię i nazwisko uczestnika. Jeśli warsztaty zostały zakupione poprzez stronę Organizatora i koszyk – należy również podać nr zamówienia. Nr zamówienia generuje się atumatycznie w momencie zakupu warsztatów,

b) poprzez serwis PayPal podpięty do strony Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia Uczestnika o przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia wpłaty tytułem wybranych przez Uczestnika warsztatów.

7. Z racji ograniczeń powierzchniowych pracowni, w której odbywaja się warsztaty – Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników mogących wziąć udział w danym warsztacie. Każdorazowo, z wyprzedzeniem – poinformuje o tym fakcie osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach. 

8. W sytuacji, gdy chętnych osób będzie więcej niż miejsc na danym warsztatcie, Organizator zorganizuje dodatkowy termin, w którym odbędą się takie same warsztaty.

9. W sytuacji, gdy nie zbierze się wystarczająca liczba uczestników (minimum 3 osoby) – Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub przesunięcia ich na inny termin. Wpłaty dokonane przez uczestników zostaną im zwrócone na podane przez nich numery kont bankowych, lub za zgodą uczestników zachowane i zaliczone na poczet warsztatów odbywających się w innym ustalonym terminie.

10. W sytuacji, gdy uczestnik zrezygnuje w terminie krótszym niż na 2 (słownie: dwa) dni przed warsztatami bez podania przyczyny lub wcale nie poinformuje Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach, Organizator zastrzega sobie prawo do nie zwrócenia dokonanej przez uczestnika wpłaty za warsztaty.

11. W sytuacji, gdy uczestnik nie może wziąć udziału w warsztatach, np. z powodu choroby – może warsztaty przekazać komuś w zastępstwie. W takiej sytuacji powinien poinformować Organizatora o swoich planach.

12. Wszystkie stworzone na warsztatach prace stają się własnością ich twórców.

13. Uczestnicy wyrażają zgodę na to, by Organizator wykonywał zdjęcia w trakcie trwania warsztatów lub w niektórych sytuacjach rejestrował obraz i dźwięk. Zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników Organizator w formie pisemnej przekazuje do podpisu uczestnikom przed każdym z warsztatów. Wykonywane w trakcie warsztatów zdjęcia służą Organizatorowi do promowania warsztatów na jego Stronie internetowej oraz w prowadzonych przez Organizatora kontach w mediach społecznościowych (FB, Instagram, Twitter, Pinterest).

14. Przed każdym warsztatem Organizator przekazuje uczestnikowi regulamin warsztatów, który uczestnik podpisuje. Uczestnik podpisem zaświadcza, że zapoznał się z regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest podpisanie regulaminu.

2. DEFINICJE

„Organizator” – CARAMEL Warsztaty i Eventy Artystyczne Dobromiła Dąbrowska-Borowiecka, ul. Leśna 5, 05-805 Kanie,  NIP: 5341408667.

„Uczestnik” i “Użytkownik”– osoba biorąca udział w warsztatach, która wysłała zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach i dokonała wpłaty tytułem warsztatów

„Strona internetowa” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.caramel.com.pl. Właścicielem Strony i bloga jest firma CARAMEL Warsztaty i Eventy Artystyczne Dobromiła Dąbrowska-Borowiecka.

“Instruktor” – osoba kompetentna, doświadczona zatrudniona przez Organizatora do prowadzenia warsztatów w jego imieniu.

“Warsztat/y” – spotkanie craftowe, w trakcie którego tworzone są przez Uczestników prace plastyczne na dany temat, w danej dziedzinie.

“Administrator” – CARAMEL Warsztaty i Eventy Artystyczne Dobromiła Dąbrowska-Borowiecka, ul. Leśna 5, 05-805 Kanie,  NIP: 5341408667.

3. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik/ Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
 3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik/ uczestnik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa w polityce prywatności). 
 4. Użytkownik/ Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych elektronicznie od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach organizowanych przez Administratora, jeżeli wyraził w tym celu odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: biuro@caramel.com.pl lub listownie.

Zgoda Użytkownika/ Uczestnika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Dane Użytkownika/ Uczestnika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.
 2. Dane Użytkownika/ Uczestnika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów.
 3. Jeśli Użytkownik/ Uczestnik nie poda swoich danych osobowych, nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
 4. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 5. Użytkownik/ Uczestnik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 6. Dane osobowe Użytkownika/ Uczestnika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku/ Uczestniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników/ Uczestników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników/ Uczestników mają jedynie osoby upoważnione, którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.

  Wszystkie pozostałe informacje dotyczące korzystania ze strony caramel.com.pl znajdują się w naszej polityce prywatności. 

   

  Data publikacji Polityki Prywatności: 01.01.2020 r.

  error: Treść chroniona prawem autorskim!

  Pin It on Pinterest

  Share This